Onnellisen Tuusulan puolesta - TUPU

Tehdään uutta, meille kaikille onnellista Tuusulaa

Turvallinen arki, toimivat palvelut

Kaikilla kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus hyvään elämään, turvalliseen ja sujuvaan arkeen, itsensä kehittämiseen sekä oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Varhaiskasvatus ja koulutus luovat elämän perustan

Meidän tehtävämme on antaa lapsille ja nuorille hyvät eväät elämään. Panostamme kasvatukseen ja koulutukseen. Huolehdimme, että lapsilla ja nuorilla on yhdenvertaiset edellytykset kasvuun ja kehittymiseen. Tuemme kotien, päiväkotien ja koulujen yhteistyötä. Varmistamme pätevien ammattilaisten rekrytoinnin kilpailukykyisellä palkkauksella. Päiväkoti- ja koulutilat ovat terveellisiä, turvallisia ja ajanmukaisia. Korona-ajan poikkeusoloista palautuminen edellyttää juuri nyt lasten, nuorten ja perheiden erityistä tukea. Huolehdimme, että lapsilla ja nuorilla on yhdenvertaiset edellytykset kasvuun ja kehittymiseen.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ

 • Terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset koulut, päiväkodit ja nuorisotilat.
 • Lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten riittävyys ja pätevyys.
 • Pandemia-ajan vahinkojen korjaaminen tuntuvin panostuksin.
 • Nuorten työllistyminen ja usko tulevaisuuteen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa kuntakeskuksissa

Sairastuessa on avun oltava lähellä kaikissa kuntakeskuksissa. Myös erilaisten ennaltaehkäisevien, matalan kynnyksen palvelujen tulee olla kaikkien ikäryhmien helposti saavutettavissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää kunnalta yhteistyötä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ

 • Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki kunnan hyvinvointipalveluissa kaikille ikäluokille.
 • Vahva ja monipuolinen panostus ikääntyneiden palveluihin.
 • Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken terveyskeskusten toiminnan turvaaminen.
 • Mielenterveystyö ja syrjäytymisen ehkäisy.

Tuusulassa asutaan mukavasti

Asukkaat tuovat keskustoihin elämää ja palveluja. Keskustoissa asuinrakentaminen on sopivan tehokasta. Rakennusten välissä olevat avoimet oleskelu- ja kohtaamistilat tapahtumineen luovat viihtyisän asuinympäristön.

Vaivattoman pääsyn kotiovelta lähiluontoon pitää olla mahdollista kaikille tuusulalaisille. Pientalo on Tuusulassa suosittu asumismuoto. Edistämme kaavoituksessa monipuolista pientalorakentamista sekä monimuotoista, yhteisöllistä asumista sekä pien- että kerrostaloissa. Näin vastaamme myös ikääntyvien asukkaiden toiveisiin.Helpotamme rakentamista kylissä ja haja-asutusalueilla kyliemme vireyden ja kyläkoulujen turvaamiseksi.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ

 • Tuusulan omaleimaisuuden vahvistaminen edistämällä erityyppisten, monimuotoisten pientalojen rakentamista.
 • Asumisympäristössä painopiste suunnittelun ja toteutuksen laatuun.
 • Kerrostalot kuuluvat keskustaan: erityinen huomio keskustojen viihtyisyyteen.
 • Kylien täydennysrakentamisen helpottaminen.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee aina huomioida asukkaiden hyvinvointi ja viihtyvyys sekä luonnon monimuotoisuus. Tukemalla kestävän kehityksen tavoitteita varmistamme luontoympäristön säilymisen tuleville sukupolville.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ

 • Tuusulanjärven ja muiden vesistöjemme kunnosta huolehtiminen ja niiden saaminen nykyistä paremmin virkistyskäyttöön.
 • Tuusulan lähimetsien huomioiminen osana luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden hyvinvointia.
 • Virkistysalueiden ja lähiluonnon varmistaminen Rykmentinpuiston, Anttilan tilakeskuksen ja Urheilukeskuksen sekä muiden kuntakeskusten alueilla.

Sujuva liikkuminen koko kuntaan

Tuusula on laaja, pitkien etäisyyksien kunta. Tarvitsemme päivittäin sekä joukkoliikennettä että yksityisautoilua. Sujuvaan liikkumiseen kuuluvat niin polkupyörät, autot, linja-autot kuin junatkin – kävelyä unohtamatta. HSL:n liikenne pitää saada palvelemaan tuusulalaisia nykyistä paremmin, ja kunnan sisäinen liikenne on saatava kuntoon uusin ratkaisuin. Tuusulan suunnan tulee olla rohkeasti kohti tulevaisuutta, kohti robottiliikennettä ja uusia liikkumisen palveluja!

MEILLE ON TÄRKEÄÄ

 • Suora linja-autoliikenne Hyrylästä ja Lahelasta Helsingin keskustaan, Kamppiin sekä lentoasemalle ja Jumbon alueelle.
 • Tuusulan sisäisen liikenteen parantaminen: reittiliikenteen rinnalle sujuva kutsuliikenne.
 • Turvallinenn tieverkosto ja kevyen liikenteen väylät.

Vireä kunta turvaa talouden

Taloudeltaan terve kunta kykenee tarjoamaan asukkaille ja yrityksille näiden tarvitsemat palvelut. Ajantasainen tilannekuva, ennakointi ja eri vaihtoehtojen arviointi päätöksenteossa rakentavat tervettä pohjaa tasapainoiselle taloudelle. Viihtyisä asuinympäristö ja hyvät palvelut sekä aloitteellisuus, kekseliäisyys, sallivuus ja mutkaton yhteistyö houkuttelevat osaavia ihmisiä ja yrittäjiä Tuusulaan. Työnteko ja yrittäminen kasvattavat verotulojamme ja laajentavat kunnan veropohjaa.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ

 • Tuusulan houkuttelevuus uusille asukkaille, yrittäjille ja yrityksille kunnan veropohjan laajentamiseksi.
 • Kunnan rooli verkostojen rakentajana ja mahdollistajana sekä yrittäjille että muille toimijoille.
 • Investointien ja niiden käyttötalouteen aiheuttamien vaikutusten perusteellinen arviointi.

Tuusulan uusi luova yhteisö

Arvostamme Tuusulan taiteilijayhteisön perintöä sekä pitkää sotilashistoriaa. Olemme kulttuurikunta, joka kannustaa myös oman aikamme kulttuurin ja tieteen tekijöitä ja innostaa luovaan ajatteluun. Tuusulan elinvoiman tae ovat vuorovaikutteinen ja ihmislähtöinen ajattelu, rohkeus, aloitteellisuus, kekseliäisyys ja sallivuus myös tulevaisuudessa.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ

 • Kannustava, innostava ja salliva kunta kaikille asukkaille, niin yksilöille kuin yhteisöille.
 • Tuusulan identiteettiä ja rikasta kulttuuriperintöä tukevien taideohjelmien toteutus kaikissa kunnan keskuksissa.
 • Kulttuurikunta, joka panostaa luovuuteen ja tulevaisuuteen, kulttuurin ja tieteen edistämiseen.